Helstu atriði ársreiknings

Hagnaður Landsbankans á árinu 2022 nam 17,0 milljörðum króna eftir skatta, samanborið við 28,9 milljarða króna á árinu 2021. Arðsemi eigin fjár var 6,3% á árinu 2022 eftir skatta, samanborið við 10,8% arðsemi árið áður.

Höfuðstöðvar Landsbankans Austurbakka
Kennitölur31.12.202231.12.2021
Hagnaður eftir skatta16.99728.919
Hreinar rekstartekjur53.25362.330
Hreinar vaxtatekjur46.46438.953
Arðsemi eigin fjár fyrir skatta10,1%13,6%
Arðsemi eigin fjár eftir skatta6,3%10,8%
Eiginfjárhlutfall alls24,7%26,6%
Eiginfjárgrunnur og hæfar skuldbindingar (e. MREL)40,4% -
Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareigna2,7%2,3%
Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T)46,8%43,2%
Heildarlausafjárþekja134%179%
Lausafjárþekja erlendra mynta351%556%
Heildareignir1.787.0241.729.798
Hlutfall útlána til viðskiptamanna af innlánum159,6%154,1%
Meðaltal ársverka843890
Ársverk í árslok813816
Allar upphæðir eru í milljónum króna

Eiginfjárhlutfall bankans í lok árs 2022 var 24,7% en var 26,6% í lok árs 2021. Eiginfjárkrafa bankans hækkaði úr 18,9% í 20,7% frá árslokum 2021 til 2022.

Í lok september 2022 birti skilavald Seðlabanka Íslands nýjustu ákvörðun sína um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar (MREL) fyrir Landsbankann. MREL-ákvörðun skilavaldsins felur í sér að bankinn þarf að uppfylla 22,8% MREL-kröfu, sem hlutfall af áhættugrunni bankans.

Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) á árinu 2022 var 46,8%, samanborið við 43,2% á árinu 2021.

Á árinu 2022 var vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareigna 2,7% samanborið við 2,3% árið á undan.

Hreinar vaxtatekjur námu 46,5 milljörðum króna samanborið við 39,0 milljarða króna 2021.

Hreinar þjónustutekjur Landsbankans námu 10,6 milljörðum króna árið 2022 samanborið við 9,5 milljarða króna á árinu 2021. Aðrar rekstrartekjur voru neikvæðar um 3,8 milljarða króna samanborið við rekstrartekjur upp á 13,9 milljarða króna á árinu 2021.

Rekstrarreikningur

Hagnaður Landsbankans á árinu 2022 nam 17,0 milljörðum króna eftir skatta.

Hreinar vaxtatekjur námu 46,5 milljörðum króna á árinu 2022 samanborið við 39,0 milljarða króna árið 2021. Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareigna nam 2,7% en var 2,3% árið áður.

Hreinar þjónustutekjur námu 10,6 milljörðum króna á árinu 2022 samanborið við 9,5 milljarða króna á árinu 2021.

Hrein virðisrýrnun fjáreigna á árinu var 2,5 milljarðar króna samanborið við virðisrýrnun upp á 7,0 milljarða króna árið 2021. Á árinu 2022 dró verulega úr óvissu um endanleg áhrif heimsfaraldurs Covid-19 á lánasafn bankans og því er það mat bankans að ekki sé lengur þörf á sérstöku safnframlagi, hvorki í virðisrýrnunarsjóð vegna útlána til ferðaþjónustu né útlána til annarra fyrirtækja.

Aðrar rekstrartekjur voru neikvæðar um 6,3 milljarða króna á árinu 2022 samanborið við 6,9 milljarða króna árið 2021. Þar vegur þyngst lækkun á gangvirði óskráðra eignarhluta bankans í Eyri Invest hf. um 10,5 milljarða króna en á árinu 2021 var hækkun upp á 2,1 milljarð króna.

Rekstrarreikningur (m. kr)20222021Breyting%
Hreinar vaxtatekjur46.46438.9537.51119%
Hreinar þjónustutekjur10.6239.4831.140 12%
Hrein virðisbreyting2.473 7.037 -4.564 -65%
Aðrar rekstrartekjur og (gjöld)-6.307 6.857 -13.164 -192%
Rekstrartekjur samtals53.253 62.330 -9.077 -15%
Laun og launatengd gjöld-14.474 -14.759 285 -2%
Annar rekstrarkostnaður-9.289 -9.105 -184 2%
Skattur á heildarskuldir fjármálafyrirtækja-2.097 -2.013 -84 4%
Rekstrargjöld samtals-25.860 -25.877 17 0%
Hagnaður fyrir skatta27.393 36.453 -9.060 -25%
Tekjuskattur-10.396 -7.534 -2.862 38%
Hagnaður ársins16.997 28.919 -11.922 -41%

Rekstrargjöld voru 25,9 milljarðar króna á árinu 2022 samanborið við 25,9 milljarða króna á árinu 2021 og standa þau í stað frá fyrra ári. Aukin skilvirkni og fækkun stöðugilda undanfarin ár leiða til stöðugleika í rekstrarkostnaði. Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) fyrir árið reiknast 46,8%. K/T hlutfallið sýnir hlutfall rekstrarkostnaðar bankans á móti hreinum rekstrartekjum, að undanskildum virðisbreytingum fjáreigna. Stöðugildum í samstæðu bankans fækkaði um 3 á árinu 2022, úr 816 í 813.

Efnahagsreikningur

Heildareignir Landsbankans jukust um 57,2 milljarða króna á milli ára og námu í árslok 2022 alls 1.787 milljörðum króna.

Eignir (m.kr.)31.12.202231.12.2021Breyting%
Sjóður og innstæður í Seðlabanka42.216 82.425 -40.209 -49%
Markaðsskuldabréf125.265 150.435 -25.170 -17%
Hlutabréf19.106 33.347 -14.241 -43%
Útlán og kröfur á lánastofnanir28.621 47.231 -18.610 -39%
Útlán og kröfur á viðskiptavini1.544.868 1.387.463 157.405 11%
Aðrar eignir26.948 28.897 -1.949 -7%
Samtals1.787.024 1.729.798 57.226 3%

Helstu breytingar á eignahlið Landsbankans á árinu 2022 voru að útlán til viðskiptavina jukust um 11,3%, eða um 156,9 milljarða króna. Aukning var í útlánum til fyrirtækja og jukust þau um 92,0 milljarða króna á árinu 2022, sem jafngildir um 10% vexti þegar tekið hefur verið tillit til gengisáhrifa. Íbúðalán jukust um 59,0 milljarða króna en það hægði á eftirspurn á 4. ársfjórðungi.

Heildarvanskil fyrirtækja og heimila þróuðust á jákvæðan hátt á árinu 2022. Vanskil eru í sögulegu lágmarki og í árslok 2022 var vanskilahlutfallið í 0,2%.

Sjóður og innstæður í Seðlabanka lækkuðu um 40,2 milljarða króna á milli ára og námu í árslok 2022 alls 42,2 milljörðum króna.

Markaðsskuldabréfaeign bankans lækkaði um 25,2 milljarða króna á árinu. Útlán og kröfur á lánastofnanir lækkuðu um 18,6 milljarða á árinu og voru í árslok 28,6 milljarðar.

Skuldir og eigið fé (m.kr.)31.12.202231.12.2021Breyting%
Skuldir við lánastofnanir og Seðlabanka 6.634 10.425 -3.791 -36%
Innlán frá viðskiptavinum967.863 900.098 67.765 8%
Lántaka476.864 486.042 -9.178 -2%
Aðrar skuldir34.819 29.803 5.016 17%
Víkjandi lántaka21.753 20.785 968 5%
Eigið fé279.091 282.645 -3.554 -1%
Samtals1.787.024 1.729.798 57.226 3%

Innlán frá viðskiptavinum eru stærsti hluti fjármögnunar bankans. Heildarinnlán námu 967,9 milljörðum króna í lok árs 2022 og jukust um 67,8 milljarða króna, eða 7,5% á milli ára. Innlánin eru að miklu leyti óverðtryggð og óbundin. Innlán frá fjármálafyrirtækjum lækkuðu lítillega á árinu, eða um 3,8 milljarða, og voru í árslok 6,6 milljarðar.

Markaðsfjármögnun bankans hefur einkum verið í formi alþjóðlegrar EMTN-skuldabréfaútgáfu og með útgáfu innlendra sértryggðra skuldabréfa. Bókfært virði þessarar fjármögnunar dróst saman um 9 milljarða króna á árinu 2022. Útgáfa sértryggðra skuldabréfa í heild hefur aukist í takt við vaxandi markaðshlutdeild í íbúðalánum og er orðin 44% af lántöku bankans.

Eigið fé Landsbankans í árslok 2022 var 279,1 milljarður króna samanborið við 282,6 milljarða króna í árslok 2021. Heildareignir námu 1.787 milljörðum króna í árslok 2022 og stækkaði efnahagsreikningurinn um 3,3%, eða um 57 milljarða króna á árinu.

Aðalfundur Landsbankans árið 2022, sem haldinn var þann 23. mars, samþykkti tillögu bankaráðs um að greiða arð til hluthafa vegna ársins 2021 sem næmi 0,61 krónu á hlut og að greiðslan verði tvískipt. Fyrri arðgreiðslan, 0,31 króna á hlut, var greidd til hluthafa þann 30. mars sl. og sú síðari, 0,30 krónur á hlut, var greidd þann 21. september sl. Arðgreiðslur þessar nema samtals 14,4 milljörðum króna. Einnig samþykkti aðalfundurinn tillögu bankaráðs um sérstaka arðgreiðslu að upphæð 0,26 krónur á hlut. Hún var greidd til hluthafa þann 28. apríl 2022 og nam í heild 6,1 milljarði króna.

Bankaráð Landsbankans mun leggja til við aðalfund þann 23. mars 2023 að greiddur verði arður til hluthafa sem nemur 0,36 krónum á hlut vegna rekstrarársins 2022, samtals 8,5 milljarðar króna. Arðgreiðslan samsvarar 50% af hagnaði samstæðu bankans á árinu 2022. Verði tillagan samþykkt munu arðgreiðslur Landsbankans á árunum 2013-2023 samtals nema 175,2 milljörðum króna.

Lausafjárstaða

Lausafjárstaða bankans í heild, í erlendum myntum og í einstökum myntum er vel umfram bæði lögbundin mörk og innri áhættumörk bankans. Hlutfall heildarlausafjárþekju var 134% í árslok, 99% í íslenskum krónum og 351% í erlendum myntum. Lausafjáreignir námu 185,8 milljörðum króna í lok árs 2022.

Lausafjárforði (m. kr.)Lausafjárvirði 31.12.2022Lausafjárvirði 31.12.2021Breyting %
Sjóður og innstæður í Seðlabanka41.838 79.271 -37.433 -47,2%
Markaðsskuldabréf og önnur verðbréf veðhæf hjá Seðlabanka Íslands75.180 74.228 952 1,3%
Erlend ríkisskuldabréf með 0% áhættuvog40.063 69.219 -29.156 -42,1%
Hágæða lausafjáreignir157.081 222.718 -65.637 -29,5%
Útlán og kröfur á fjármálafyrirtæki28.704 57.566 -28.862 -50,1%
Heildarlausafjárforði185.785 280.284 -94.499 -33,7%

Meginmælikvarði lausafjáráhættu til skamms tíma er lausafjárþekjuhlutfall (e. liquidity coverage ratio (LCR)) sem mælir hlutfall hágæða lausafjáreigna af nettó heildarútflæði á næstu 30 dögum miðað við tilteknar álagsaðstæður.

Heildarlausafjárþekja var 134% í lok árs 2022 en Seðlabankinn gerir kröfu um að hlutfallið sé að lágmarki 100%. Lausafjárþekja erlendra mynta var á sama tíma 351% en Seðlabankinn gerir kröfu um að það hlutfall sé að lágmarki 100%. Lausafjárþekja í íslenskum krónum var 99% í lok árs 2022 en Seðlabankinn gerir kröfu um að hlutfallið sé 40%.

Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur