Stjórn og stjórnarhættir

Góðir stjórnarhættir leggja grunninn að traustum samskiptum hluthafa, bankaráðsmanna, stjórnenda, starfsfólks, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila og stuðla að hlutlægni, heilindum, gagnsæi og ábyrgð í stjórnun bankans. Við fylgjum viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti og birtum árlega stjórnarháttayfirlýsingu með árs- og sjálfbærniskýrslu bankans.

Bankaráð Landsbankans er kjörið á aðalfundi til eins árs í senn. Kjörnir eru sjö aðalmenn og tveir varamenn.

Bankaráð hefur yfirumsjón með starfsemi bankans í samræmi við lög, reglugerðir og samþykktir. Bankaráð mótar almenna stefnu bankans og skal sjá til þess að skipulag og starfsemi bankans sé jafnan í réttu horfi. Bankaráð hefur einnig með höndum almennt eftirlit með rekstri bankans og tryggir að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.

Bankaráð

Helga Björk Eiríksdóttir, formaður bankaráðs

Helga Björk Eiríksdóttir

Formaður bankaráðs
Berglind Svavarsdóttir, varaformaður bankaráðs

Berglind Svavarsdóttir

Varaformaður bankaráðs
Elín H. Jónsdóttir, bankaráðsmaður

Elín H. Jónsdóttir

Bankaráðsmaður
Guðbrandur Sigurðsson, bankaráðsmaður

Guðbrandur Sigurðsson

Bankaráðsmaður
Guðrún Ó. Blöndal, bankaráðsmaður

Guðrún Ó. Blöndal

Bankaráðsmaður
Helgi Friðjón Arnarson, bankaráðsmaður

Helgi Friðjón Arnarson

Bankaráðsmaður
Þorvaldur Jacobsen, bankaráðsmaður

Þorvaldur Jacobsen

Bankaráðsmaður

Þrjár undirnefndir starfa á vegum bankaráðs: Endurskoðunarnefnd, Áhættunefnd og Starfskjaranefnd. Hlutverk nefndanna er m.a. að undirbúa umfjöllun bankaráðs á tilteknum starfssviðum og annast nánari athugun á málum sem þeim tengjast.

Varamenn eru Sigríður Olgeirsdóttir (frá mars 2021) og Sigurður Jón Björnsson (frá apríl 2019).

Framkvæmdastjórn

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri

Lilja Björk Einarsdóttir

Bankastjóri
Arinbjörn Ólafsson, framkvæmdastjóri Upplýsingatækni

Arinbjörn Ólafsson

Framkvæmdastjóri Upplýsingatæknisviðs
Árni Þór Þorbjörnsson, framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs

Árni Þór Þorbjörnsson

Framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs
Bergsteinn Ó. Einarsson, framkvæmdastjóri Áhættustýringar

Bergsteinn Ó. Einarsson

Framkvæmdastjóri Áhættustýringar
Eyrún Anna Einarsdóttir, Managing Director of Asset Management & Capital Markets

Eyrún Anna Einarsdóttir

Framkvæmdastjóri Eignastýringar og miðlunar
Helgi Teitur Helgason, framkvæmdastjóri Einstaklingssviðs

Helgi Teitur Helgason

Framkvæmdastjóri Einstaklingssviðs
Hreiðar Bjarnason, framkvæmdastjóri Fjármála og reksturs

Hreiðar Bjarnason

Framkvæmdastjóri Fjármála og rekstrar
Sara Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Samfélags

Sara Pálsdóttir

Framkvæmdastjóri Samfélags

Í framkvæmdastjórn Landsbankans sitja bankastjóri og framkvæmdastjórar sviða bankans. Bankastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri bankans og fer með ákvörðunarvald í öllum málefnum hans sem ekki eru öðrum falin með lögum, samþykktum bankans eða ákvörðunum bankaráðs. Bankastjóri skal sjá til þess að rekstur bankans sé samkvæmt lögum, reglugerðum, samþykktum og ákvörðunum bankaráðs. Hún skal sjá til þess að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.

Innri endurskoðandi og regluvörður

Kristín Baldursdóttir, innri endurskoðandi Landsbankans

Kristín Baldursdóttir

Innri endurskoðandi
Þórður Örlygsson, regluvörður Landsbankans

Þórður Örlygsson

Regluvörður
Línurit

Stjórnarháttayfirlýsing

Landsbankinn fylgir viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti og birtir árlega yfirlýsingu í sérstökum kafla í árs- og sjálfbærniskýrslu þar sem gerð er grein fyrir stjórnarháttum bankans.

Stjórnvísi tilkynnti í ágúst 2021 um endurnýjun á viðurkenningu Landsbankans sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum fyrir tímabilið 2020-2021. Viðurkenningin byggir á úttekt ytri ráðgjafa á stjórnarháttum bankans sem fram fór í mars 2020.

Skipulag Landsbankans

Skipulag Landsbankans miðar að því að tryggja traustan og hagkvæman rekstur um leið og sköpuð eru tækifæri til árangursríkrar samvinnu deilda og hópa. Áhersla er lögð á að starfsfólk geti sinnt sameiginlegum verkefnum, þvert á svið og deildir bankans, og deilt og notið þekkingar hvers annars. Við störfum sem ein heild með hag og ánægju viðskiptavina að leiðarljósi.

Skipurit Landsbankans

Einstaklingar

Einstaklingssvið annast alla þjónustu vegna fjármála einstaklinga, þ.m.t. þróun á stafrænum lausnum. Lögð er áhersla á að veita framúrskarandi þjónustu sem byggir á hagnýtingu gagna bankans og að viðskiptavinir geti fengið ráðgjöf og sinnt bankaerindum jafnt með stafrænum þjónustuleiðum sem í útibúum bankans. Þjónusta við minni og meðalstór fyrirtæki á landsbyggðinni er í höndum viðkomandi útibúa í náinni samvinnu við Fyrirtækjasvið.

Fyrirtæki

Þjónusta og fjármögnun fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir er í höndum Fyrirtækjasviðs. Aukin áhersla er lögð á stafræna þjónustu, sér í lagi hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum, auk aðgerða í sjálfsafgreiðslu. Sérhæfðir viðskiptastjórar annast þjónustu við fyrirtæki og lögaðila í öllum greinum íslensks atvinnulífs. Fyrirtækjaráðgjöf er hluti af Fyrirtækjasviði og veitir m.a. yfirgripsmikla og vandaða ráðgjöf um kaup, sölu og samruna fyrirtækja.

Eignastýring og miðlun

Eignastýring og miðlun býður efnameiri einstaklingum, fyrirtækjum og fjárfestum aðstoð við að finna réttu lausnirnar í fjárfestingum og eignauppbyggingu. Boðið er upp á víðtæka þjónustu á sviði eignastýringar, bæði í formi einkabankaþjónustu og fagfjárfestaþjónustu, auk þjónustu sem snýr að sölu og miðlun verðbréfa, gjaldeyris og afleiðna fyrir fagfjárfesta og stærri viðskiptavini. Lögð er áhersla á persónulega þjónustu, ábyrga ráðgjöf og upplýstar ákvarðanir.

Fjármál og rekstur

Fjármögnun bankans, lausafjárstýring og viðskiptavakt er í höndum sviðs Fjármála og rekstrar. Uppgjör, bókhald og áætlanagerð heyra einnig undir sviðið, ásamt lána- og viðskiptaumsjón og rekstur eigna bankans. Verkefnastjórn vegna nýrra höfuðstöðva bankans við Austurbakka tilheyrir þessu sviði.

Upplýsingatækni

Upplýsingatæknisvið ber ábyrgð á rekstri, öryggi og framþróun stafrænna innviða bankans. Starfsemin einkennist af þverfaglegu samstarfi og samvinnu við önnur svið bankans í því að veita og þróa framúrskarandi tæknilausnir og stafræna þjónustu. Rík áhersla er lögð á að efla hagnýtingu gagna við allt starf bankans og að tryggja að bankinn verði áfram leiðandi í hagnýtingu upplýsingatækni á íslenskum fjármálamarkaði.

Áhættustýring

Áhættustýring ber ábyrgð á virkni áhættustjórnunarumgjarðar samstæðunnar. Sviðið ber einnig ábyrgð á upplýsingagjöf um áhættustöður til mismunandi deilda og nefnda innan bankans og ytri eftirlitsaðila.

Samfélag

Í Samfélagi koma saman mannauðsmál, markaðsmál, fræðsla, samskipti, sjálfbærni og hagfræðigreining. Samfélag er leiðandi við mótun menningar bankans og gegnir lykilhlutverki við innleiðingu á stefnu bankans sem leggur áhersla á nýja nálgun við viðskiptavini, m.a. í fræðslu, samskiptum og þjálfun starfsfólks.

Regluvarsla og Lögfræðiþjónusta

Þvert á bankann starfa auk þess tvær deildir sem heyra beint undir bankastjóra, Regluvarsla og Lögfræðiþjónusta.

Innri endurskoðun

Innri endurskoðun er sjálfstæð og óháð starfseining sem heyrir beint undir bankaráð. Hlutverk deildarinnar er að auka og vernda virði Landsbankans með áhættumiðaðri og hlutlægri staðfestingu, ráðgjöf og innsæi. Innri endurskoðun leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum.

Túlípanar og píanó

Eignir seldar á árinu 2022

Landsbankinn hefur sett sér skýra stefnu um sölu eigna og er henni ætlað að stuðla að gagnsæi og trúverðugleika við eignasölu og efla þannig traust til bankans.

Verðbréf og aðrir fjármálagerningar sem teknir hafa verið til viðskipta á markaði eru seldir á markaði og telst slík sala fela í sér opið söluferli. Slík viðskipti eru undanskilin í töflunni hér að ofan.

Á árinu 2022 seldi Landsbankinn 58 fullnustueignir, tvær fasteignir (Strandgötu 1, Akureyri og Austurbakka 2/reit 6 (Norðurhús)), þrjár bifreiðar, hluti í einu óskráðu félagi og 164 listmuni. Heildarsöluverðmæti þessara eigna nam um 8.272 milljónum króna.

Árið 2009 lét menntamálaráðuneytið gera listfræðilegt mat á listaverkasafni bankans. Lagt var til að verk í flokki I yrðu þjóðareign, verkum í flokki II yrði ekki ráðstafað án samráðs við Listasafn Íslands og verk í flokki III yrðu boðin að láni til menningarstofnana. Önnur verk féllu utan við matið og bankanum var frjálst að ráðstafa þeim án kvaða. Síðan hafa verk sem voru í eigu sparisjóða sem bankinn hefur sameinast bæst við safnið og hefur sambærilegt mat verið lagt á þau. Árið 2019 voru alls um 2.200 listmunir í eigu bankans, aðallega málverk, en einnig keramikgripir, eftirprentanir, ljósmyndir og fleira. Um 1.600 verk féllu utan ofangreindra þriggja flokka og einungis verk utan þeirra hafa verið eða verða seld. Söluverðmæti verkanna sem voru seld á árinu 2022 var samtals um 2,7 milljónir króna, að teknu tilliti til sölulauna. Salan fór fram í opnu söluferli (netuppboð).

Eignir seldar árið 2022FjöldiSamtals söluverð
Íbúðir8326.400.000 kr.
Lóðir7707.306.206 kr.
Atvinnuhúsnæði66.858.000.000 kr.
Sumarhúsalóðir2492.100.000 kr.
Annað1642.717.600 kr.
Seldir hlutir í óskráðum félögum1242.167.376 kr.
Bílar og tæki1843.533.998 kr.
Samtals 2278.272.225.180 kr.

Í árslok 2022 voru eignarhlutir í ellefu óskráðum félögum í sölumeðferð. Eignarhlutirnir eru ýmist í eigu Landsbankans eða Hamla fyrirtækja ehf., dótturfélags bankans. Upplýsingar um eignarhlutina eru m.a. birtar á vef bankans.

Eignir til sölu í árslok 2022

Alls voru 132 fullnustueignir bankans skráðar til sölu 31. desember 2022. Bókfært verðmæti þeirra var um 190 milljónir króna.

Fullnustueignir í sölumeðferð í árslok 2022
Atvinnuhúsnæði 1
Lóðir fyrir íbúðir og atvinnuhúsnæði 4
Sumarhúsalóðir 123
Jarðir 4
Samtals 132

Sala á eignarhlut í Auðkenni hf.

Á árinu var gengið frá sölu bankans á 25,55% eignarhlut í Auðkenni hf. Ríkissjóður Ísland keypti allt hlutafé í félaginu, þar með talinn hlut Landsbankans. Gengið var frá samningum aðila 1. júlí 2021 en salan var háð samþykki Samkeppniseftirlitsins sem samþykkti kaup ríkisins í mars 2022. Við sölu á eignarhlut í Auðkenni var vikið frá meginreglunni um opið söluferli og var það gert með samþykki bankaráðs og í samræmi við reglur bankans um sölu eigna. Ákvörðunin byggði m.a. á því að félagið veiti mikilvæga innviðaþjónustu á sviði stafrænna auðkenninga og að íslenska ríkið myndi tryggja ábyrga og áframhaldandi starfsemi þess þannig að hagsmunum bankans og fjármálakerfisins af traustum innviðum yrði ekki stofnað í hættu.

Sala á Norðurhúsi Austurbakka

Í lok september 2022 var gengið frá samningi við ríkissjóð Íslands um kaup á hluta nýbyggingar Landsbankans við Austurbakka, svokölluðu Norðurhúsi. Til stendur að nýta það undir starfsemi utanríkisráðuneytisins og sýningar- og menningartengda starfsemi Listasafns Íslands. Nýbyggingin er alls 16.500 fermetrar og þar af er Norðurhús um 5.900 fermetrar. Við ákvörðun kaupverðs var aflað verðmata og er kaupverðið meðaltal þeirra. Ríkissjóður greiddi 4,6 milljarða króna miðað við skil á húsinu í samræmi við upphaflegar áætlanir en þær gera ráð fyrir að húsnæði á jarðhæð og í kjallara verði skilað tilbúnu til innréttingar en að skrifstofuhúsnæði á 2.-4. hæð verði afhent fullbúið. Í kaupsamningnum er kveðið á um að bankinn afhendi alla húshluta fullbúna og er áætlað að um 1,4 milljarðar króna bætist við kaupverðið vegna fullnaðarfrágangs á jarðhæð og kjallara og aðlögunar að starfsemi ríkisins. Kaupverðið er því samtals um sex milljarðar króna.

Við sölu á húsinu til ríkisins var vikið frá meginreglunni um opið söluferli og var það gert með samþykki bankaráðs. Samkvæmt reglum bankans má víkja frá meginreglu um opið söluferli, m.a. ef talið er að slíkt söluferli sé ekki í þágu hagsmuna bankans og ef önnur lögmæt sjónarmið mæla gegn opnu söluferli. Með beinni sölu á nánast öllum þeim hluta hússins sem bankinn hyggst ekki nota er möguleg áhætta vegna þess að sala eða útleiga myndi dragast á langinn að langmestu leyti úr sögunni. Þá er hagræði af því að einn stór og traustur kaupandi eignist aðra húshluta, starfsemin fellur vel að starfsemi bankans auk þess sem möguleiki er á samrekstri á tilteknum rekstrarþáttum. Með vísan til hagsmuna bankans og annarra lögmætra sjónarmiða, sbr. 6. gr. stefnu bankans um sölu eigna, taldi bankaráð heimilt að víkja frá þessari meginreglu.

Bankinn seldi eina bifreið án auglýsingar, söluverð 1,7 milljónir króna. Einnig var 50% eignarhlutur í fasteign seldur án auglýsingar, en söluverðmæti eignarhlutarins var 39 milljónir króna og var eignin seld í samstarfi við meðeiganda eignarinnar.

Íslensk náttúra

Stöðug framför við nýtingu gagna

Við förum reglulega yfir verklag og metum skilvirkni innra eftirlits hjá bankanum. Stöðug framför við nýtingu gagna hefur gert okkur kleift að einfalda verklag vegna eftirlits með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, bæði gagnvart viðskiptavinum og hjá starfsfólki. Á árinu 2022 hófum við að starfa eftir uppfærðu áhættumati og eftirlitskerfi sem snýr að vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Áhættu sem tengist persónuvernd er stýrt í samræmi við stjórnkerfi bankans um persónuupplýsingar og er persónuvernd innbyggð í vöru- og þjónustuframboð bankans frá upphafi. Samkvæmt UFS-áhættumati frá Sustainalytics árið 2022 var talin hverfandi hætta á tjóni vegna mögulegs öryggisbrests varðandi persónuvernd og persónuupplýsingar í starfsemi bankans.

Á árinu bárust engin formleg mál frá Persónuvernd vegna kvartana.

Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur